1ste klasse 2d e kl l asse 2. De leerlingen. Het schooljaar 1871/72 ving aan met een getal van 186 leerlingen, verdeeld over de verschillende klassen, als volgt: I A 25 F13 32 Para^e^assen- A 26 I! 26 en letterkunde, geschiedenis en staatswetenschap, wis- en stel, kunde te onderwijzen, hebben wel een edelen, maar daarom niet minder harden •wedstrijd te houden met hunne ambtge- nooten, die leeraren zijn in de natuurwetenschappen. Door grondige en rijke kennis, aanhoudende inspanning, aangename en duidelijke voordragt, zonder ooit in oppervlakkige mede- deelingen te verwallen, zullen zij dien kamp echter volhouden en ten laatste zich wel als het ware aan hunne leerlingen opdringen, om ten slotte hunne krachtsinspanning te zien be loond; want in den regel geeft de jeugd zich zoo gaarne over aan hen, bij wie zij algeheele toewijding aan hare belangen bespeurt. Eindelijk veroorloven wij ons nog eene algemeene opmerking. Zij betreft den invloed welke de eindexamina uitoefenen op den gang van het onderwijs in de hoogste klasse der Hoogere Burgerscholen. De eindexamina, die aan den eindpaal van iederen cursus als een schrikbeeld geplaatst staan, dreigen op het onderwijs ■wel eenigermate het merk van afrigtingsmethode te drukken. De instellingen van middelbaar onderwijs, die zich van de afrigtingsleerwijze willen onthouden, zullen, naar wij vreezen, meermalen bij de uitkomsten dier examina teleurstelling onder vinden. De heeren leeraren hielden in den loop van het jaar 1872 tien vergaderingen onder het voorzitterschap van den directeur. Eene dier vergaderingen werd door twee leden onzer Commissie bijgewoond. De onderwerpen, in die vergaderingen behandeld, getuigen van de belangstelling der leeraren in de vorderingen hunner leerlingen. Zf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 236