Te zamen 69 ff ff II U ft u ff ff u H 11 7 1 1 ff ff ff U Van de 13 eerstgcnoemden legden 10 met goeden uitslag het eindexamen af en verkregen het diploma, vermeld in art. 55 der wet van 2 Mei 1863; de drie anderen bovengenoemd, slaagden eveneens. Bovendien legden nog 4 jongelingen van deze 10 behalve hun eindexamen, nog het examen af voor de Militaire Akademie te Breda, met gunstig gevolg en werden dezen geplaatst bij het wapen der genie of artillerie hier te lande. Van het hierboven genoemd getal van 170 leerlingen, waar mede het schooljaar 1871/72 eindigde, verlieten de Hoogere Burgerschool uit de 1ste klasse 5 leerlingenwaarvan 3omdat zij niet tot de 2de klasse werden bevorderd uit de 2de klasse 12 leerlingen, waarvan 6, omdat zij niet tot de 3e klasse werden bevorderd; uit de 3de klasse 9 leerlingen, waarvan 6, wegens overgang naar de 2de afdeeling (Gymnasium) uit de 4de klasse 6 leerlingenwaarvan 1omdat hij niet tot de 5de klasse kon worden bevorderd en 4 door vertrek naai de instelling voor onderwijs in de Indische taal-, land- en vol kenkunde, na voldoend afgelegd examen; uit de 5de klasse 15 leerlingen, waarvan 2 naar de Polytech nische school, na voldoend eindexamen; 1 zonder voldoend eindexamen; 5 naar de Militaire Akademie te Breda, waarvan 4 na voldoend eindexamen en admissie-examen1 na voldoend admissie-examen; 4 naar de instelling voor onderwijs in de Indische taal-, land- en volkenkunde na voldoend eindexamen en eindelijk 2 naar een handelskantoor of in eene handelszaak, na afgelegd voldoend eindexamen. Het nieuwe schooljaar 1872/73, beginnende in September 1872, ving dus aan met 123 leerlingen van vorige jarén. Als nieuwe leerlingen meldden zich voor het admissie-examen aan: voor de 1ste klasse 49 aspiranten, 2de 3de 4de 5de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 238