Van dezen werden geheel afgewezen 28 en tot lagere klassen dan waartoe zij wenschten toegelaten te worden, verwezen 10, waarvan 2 om die reden niet ter school kwamen. Na het admissie-examen werden nogom daartoe overwegende en wettige redenen, tot het afleggen van het admissie-examen toegelaten 3 aspiranten, die allen voldeden. Bij of kort na den aanvang van het nieuwe cursusjaar 1872/73 was alzoo het getal leerlingenaldus Leerlingen van het vorige jaar 123 Nieuw aangekomen leerlingen 42 Totaal 165 leerlingen. 3. Het Gebouw. Op het einde van den voorgaanden cursus was besloten, tot inrigting van geschikte leerzalen voor het onderwijs in de natuur kunde. De bestaande leerzalen waren laag van verdieping alleen bereikbaar langs een enge trap en niet in overeenstem ming met de bij herhaling verbouwde leerzalen voor de lessen in de scheikunde. Thans zijn in den tuin de nieuwe leerzalen voor de natuur kunde en daarboven voor het teekenonderwijs aangebouwd. Niettegenstaande den grooten spoedwaarmede dit werk werd uitgevoerd, vorderde de betimmering en de vervaardiging van schoolmeubelen nog zooveel tijd dat deze nieuwe leerzalen niet voor de maand April 1872 in gebruik konden genomen worden. Doch gewigtiger verbetering dan deze gedeeltelijke, zien wij te gemoet, sedert de Gemeenteraad in zijne zitting van den 27sten Februarij 1872 het kloek besluit genomen heeft om een geheel nieuw, naar alle de eischen van den tijd in te rigten gebouw voor de Hoogere Burgerschool te stichten. Het bouwplan daarvan, door den kundigen gemeente-architect na langdurig en herhaald onderzoek ook elders ingesteld, na gemeen overleg met en goedkeuring van den inspecteur voor het middelbaar onderwijs en ook van onze Commissieontworpen is niet alleen gereed maar de uitbesteding van den bouw heeft reeds plaats gehad, zoodat wij ons eerlang in het bezit hopen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 239