17 het schoolgebouw Hoogere burgerschool 6,490 2,245 720 7,063 waren buitenverfwerken huur der Latijnsche school, het schoonhouden der schoollocalen en verdere werken - De aanbestedingen, die hiertoe betrekking hadden, verbeterd dan verminderd is. In het afgeloopen jaar werd de bouw voltooid van de school en onderwijzerswoning bij het Oranjeplein en werden ook de nieuwe localen bij de Hoogere burgerschool in het Westeinde afgewerkt. Het onderhoud van de schoolgebouwen en van de daarbij behoorende onderwijzers woningen had in aanneming plaats ook dat van het gebouw der Teeken- en Muzijk-academie was hieronder begrepen. Vermelding verdienen de volgende werken, die ontegen zeggelijk hebben bijgedragen tot verbetering van den al- gemeenen toestand der gebouwen: het zetten van een scheiding in het groote schoollocaal het uitbouwen der privaten en het maken van lichtramen in de school in de Lombardstraat het bouwen van nieuwe privaten in de school op het Kortenbosch het vernieuwen der dakschilden aan op de Groote Markt; het maken der schoolmeubelen voor de nieuwe leerzalen aan de Hoogere burgerschool; het maken van de schoolmeubelen in het schoollocaal en voor de gymnastiekschool bij het Oranjeplein en verder het verwen en behangen van onderscheiden localen en het vernieuwen van ramendeurengoten enz. Aan het onderhoud dezer gebouwen en de opgenoemde werken werd de som besteed van 27,148, als: voor het gewoon onderhoud en de in het bestek opgenomen werkenƒ10,630 voor de meubelen der school bij het Oranjeplein - n 2 r> n r,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 23