Als betrekkelijke waarde voor de openbare en bijzondere scholen van teekenonderwijs in cijfers uitgedrukt, behaalde de Haagsche Akademie, n°. 1, te gelijk met soortgelijke instellin gen te Rotterdam, Deventer, Schiedam, Zutphen, Hoorn en Tiet. Aim het 13e Verslag van den Raad van bestuur der Akademie zelf, ontleenen wij het navolgende: De Raad van bestuur acht zich gelukkig met de verklaring te mogen aanvangen, dat het afgeloopen Akademie-jaar in menig opzigt stof tot tevredenheid geeft. Verloor de Akademie, gelijk elke instelling van dien aardeenige leden door den dood vertrek naar elders of andere omstandigheden, het geheel aan tal is in den loop van 18711872 gelukkig niet afgenomen, gelijk in de laatste jaren steeds het geval was. Het aantal leerlingen dat jaarlijks de Akademielessen bijwoont is ook ditmaal niet verminderd en bedroeg 267. Van dezen waren er 168 betalende leerlingen, namen er 49 voor rekening van leden aan het onderwijs deel en waren de 50 overblijvende leerlingen onvermogendendie de lessen gratis bij woonden. Het gedrag der leerlingen was over het algemeen voldoende. Het personeel der onderwijzers onderging in het afgeloopen Akademiejaar eene wijziging ten gevolge van het aangevraagde ontslag van den heer Muijsken, hoofdonderwijzer in de klasse ornament. Vertrek naar het buitenland, ter voortzetting zijner studiën, was de oorzaak van dit noode geschonken ontslag. Daar het ornament in al zijnen omvang door weinigen hier hier te lande beoefend wordt, besefte de Raad de groote moeije- lijkheden om een geschikten opvolger daarvoor te krijgen. Na eene oproeping in de dagbladen heeft de Raad eindelijk tegen 1 November 1872 tot opvolger van den heer M rus ken benoemd den heer M. W. Gerretsen, vroeger leeraar in het hand- en regtlijnig teekenen aan ’s Rijks hoogere burgerschool te fTarffum, thans tegen 1 November aan de Gemeentelijke hoogere burgerschool te ’s Gravenhage geplaatst. In de klasse Naaktmodel waren er op de drukst bezochte avonden slechts zeven teekenaars rondom het model geschaard, zoodat er zelfs geen concours in deze klasse kon plaats hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 241