F. G. A. Gevers Detnoot, Voorzitter. J. K. J. De Jonge, Secretaris. 17 April de Cursus voor vrouwelijke leerlingen met 40 meisjes geopend werd. Tegen eene geringe geldelijke bijdrage wordt nu door den Directeur Koelman en den onderwijzer F. Becker, tweemaal ’s weeks onderwijs gegeven aan deze leerlingen en aanvankelijk zijn de vorderingen, die het meerendeel van haar maakt, zoo verrassend, dat men inderdaad deze proeve als volkomen ge slaagd mag beschouwen. Zij teekenen naar volbeelden en pleis ter, terwijl sommigen ook onderwijs ontvangen in Anatomie en Perspectief. Door het oprigten van een gebouw voor eene Hoogere Bur gerschool op het terrein der voormalige Armeninrigting zal eindelijk ook voldaan worden aan den lang geuiten wensch naar eene goed ingerigte pleister-galerij. Door de belangstellende zorg van Burgemeester en Wethouders is namelijk in het bouw plan ook eene dergelijke zaal begrepen, welke door een over dekten gang met het Akademiegebouw verbonden zal wezen. Hierdoor zal dus in het vervolg voor leerlingen ook de ge legenheid bestaan, om op den dag de antieke pleister-afgietsels te bestudeeren en krijgt onze belangrijke galerij eene barer waardige bewaarplaats. Namens de Commissie van Toezigt op de openbare en bijzondere soholen van middelbaar onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 243