Bijlage U. ’s Gravenhage 8 Augustus 1872. De Commissie belast geweest met het afnemen van het eind examen aan de Burgerdagschool voor Middelbaar onderwijs met 2jarigen cursus te ’s Gravenhage, heeft de eer Edel Achtb. hierbij een Verslag aan te bieden van hare werkzaamheden, overeenkomstig art. 67 van de wet op het Middelbaar onderwijs. De Commissie bestond uit den heer Delpbat, lid der Com missie van toezigt, als president en de leeraren der school als ledenterwijl ook tegenwoordig waren de heeren Heemskebk Bz., de Geeve en Egeling, leden der Commissie van toezigt. De heer inspecteur kon door afwezigheid uit de stad niet tegen woordig zijn. Ofschoon te voren bekend gemaakt was waar en wanneer het examen zou plaats hebben, waren, behalve de genoemde heeren, geene belangstellenden tegenwoordig, hetgeen in zoo verre te bejammeren is, dat een bezoek, bij die gelegenheid vooral, de school en hare nuttige strekking meer bekend zou maken en velen zou doen zien welk voordeel de leerlingen, door een verblijf van 2 of 3 jaren van dit onderwijs kunnen trekkenonverschillig wat hunne toekomstige betrekking zij. Van de 15 leerlingen der hoogste klasse hadden zich 14 aan gemeld tot het afleggen van examen. Een hunner werd kort te voren ongesteld en één gedurende het examen, zoodat er 12 overbleven. Even als ten vorige jare was vooraf bepaald in welke vak ken het examen mondeling of schriftelijk of beiden te gelijk zou zijn, terwijl tevens, met het oog op de toekomstige be stemming der leerlingenhet schriftelijk werk met zorg ge kozen en besloten was vooral aan goede en nette beantwoor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 244