De Commissie voomoemd, J. P. Delp rat, President. W. Blüm, Secretaris. mogelijk gegeven. Worden de eischen bij de toelating gesteld nog minder, dan zal dit nog verergeren, terwijl bij meer strengheid nog veel meer zullen moeten afgewezen worden. Ofschoon dit laatste zeker minder wenschelijk zou zijn, zoo meent de Commissie toch dien weg op te moeten en, zonder groote mate van kennis te eischen, degenen te moeten afwijzen, die door mindere ontwikkeling weinig of geene vruchten van het onderwijs kunnen plukken en die daardoor hinderlijk zijn voor het geheel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 246