Ude klasse. a. b. c. i. j- c. d. e. f. g- h. i. d. e. a. b. f. g- h. van het geleerde. Rekenkunde. Voortzetting der Evenr. Logarithmen. Reeksen. Algebra. Vergelijkingen met 2 en meer onbekenden. Vierk. vergelijkingen. Voortd. herhaling. Meetkunde. Eenvoudigste eigenschappen en inhoudsvinding der ligchamen. Eenige kennis van de platte trigonometrie. Mechanica. Zamenstelling en ontbinding van krachten. Zwaartepunt. Werktuigen. Evenwigt. Beweging. Drukking van vloeistoffen. Spankracht van Waterdamp. Natuurkunde. Algem. begrippen van lichtgeluidwarpite electriciteit en magnetisme. Scheikunde. Eenvoudige begrippen en toepassingen. Technologie. Beginselen. Fransche taal. Voortzetting. Aardrijkskunde. De werelddeelen. Cosmographie. Rekenkunde. Geheele en gebroken getallen. Metriekstelsel. Evenredigheden. Algebra. De hoofdregelen. Worteltrekking. Eenvoudige ver gelijkingen. Meetkunde. Eenvoudigste eigenschappen en inhoudsvinding der vlakke figuren. Natuurlijke Historie. Algemeen overzigt. Natuurkunde. Algemeene eigenschappen der ligchamen. Leer der krachten. Evenwigt. Beweging. Scheikunde. Eerste begrippen. Fransche taal. Beginselen. Aardrijkskunde. Nederland en de bezittingen. Europa alge meen. Cosmographie. Geschiedenis. Vaderl. geschiedenis tot 1713, in verband met de algemeene geschiedenis. Nederl. taal. Herhaling en uitbreiding Stijloefening. Teekenen. Gymnastiek. ISTE KLASSE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 248