m. Fransche Taal. 6 uren. a. IIde KLASSE. e. Natuurlijke Historie. 1 uur. a. Voortzetting van de dierkunde. b. Voortzetting van de plantenkunde. Zie 1ste klasse. a. Larousse, Lexicologie, lère année. b. Overzicht van de voornaamste moeielijkheden der Fransche spelling en oefening daarin door dictée van den onderwijzer. c. Fransche oefeningen door Baudet 3« st. en Nouveau Recueil van Verenet. Görlitz, Tableau de la Conjugaison des verbes. Lezing uit Vinet, lrc partie en Fables de la Fontaine. n. Engelsche Taal. 2 uren. a. Algemeen overzicht van de Spraakkunst en toepassing daarvan door themata naar de Inleiding van Cowan en Maatjes. b. Lezing en Vertaling uitFirst English Reader (F. S. Gomm). O. Hoogduitsche Taal. 2 uren. Duitsch lezen uit: Deutsches Lesebuch filr höhere Bürger - schulen von Hopf und Paulsiek I Thiel, Arnheim. b. Duitsche Spraakkunst volgens F. Ahn, 1ste cursus. c. Duitsch schrijven, volgens Heinrigs Deutsche Vorschriften. r. Handteekenen. 2 uren. S. Gymnastiek. 1 uur. a. Wiskunde. 8 uren. a. Rekenkunde: herhaling van het geleerde en de leer der evenredigheden volgens Strootman’s Cijferkunst (2de deel). b. Voortzetting van de algebra. Wortelgrootheden. Vergelij kingen van den tweeden graad. c. Meetkunde: leer van de gelijk- en gelijkvormigheid der rechtlijnige figurenevenwijdige en evenredige lijnen eigenschappen van den cirkel, volgens Lacroix door Dr. Bierens de Haan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 254