de Totaal Riolen. 2U. 1 Transport het Oranjeplein Jacob Catsstraat Zuidwal Nobelstraat Molenstraat het Noordeinde de Zeestraat. Anna Paulownastraat Nieuwehavenstraat. Bezuidenhout Denneweg Torenstraat Znilingstraat Parkstraat Oude Molstraat. Nieuwe Schoolstraat Kazernestraat Sumatrastraat Javastraat De zaak der verbetering van het rioolstelsel is in het afgeloopen jaar niet zooveel vooruitgegaan als wij gewenscht hadden. Zoo als reeds uit het vorig Verslag gebleken isheeft men het denkbeeld losgelaten om met de toepassing van het ABCstelsel een proef te nemen, maar daardoor was ook het plan, hetwelk door den Architect ontworpen was voor den afvoer van het vuil, zooals het was liggende, onuit voerbaar en moest hij dus dat planwaarvan het spoelstelsel tot grondslag ligtterugnemen. Met lofwaardigen ijver is nu door hem daaraan het 890 strekkende meters. 220 36 7 37 13 186 13 239 45 5 22 132 11 95 12 55 41 137 44 2240 strekkende meters. 20 77 77 n r r n 77 77 n Yi 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 r 77 n 77 r 77 77 77 77 77 77 77 77 77 over eene lengte van:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 26