Op enkele uitzonderingen na gaf het gedrag der leerlingen geene aanleiding tot aanmerkingen. De opkomst, vooral die der leerlingen van de burgerscholenwas beter dan in vorige jaren. Dit gunstig verschijnsel mag grootendeels worden toegeschreven zoowel aan het wegblijven van epidemische ziekten in 1872 als aan het gevolg geven aan een voorstel van den Heer School opziener om voor de leerlingen der burgerscholen het gymnas tische onderwijs terug te brengen van het namiddaguur in de gewone schoolurenzooals vóór het jaar 1866 het geval was. Het was der Commissie dan ook zeer aangenaam dat deze maatregel, waarop zij herhaaldelijk aangedrongen had, geno men werd. Voorts heeft de Commissie met genoegen het tot stand komen van het gymnastiek-lokaal bij de nieuwe gemeenteschool op het Oranjeplein gezien. Omtrent de inrigting van het aldaar te geven onderwijs geraadpleegd, mogt zij later bespeuren dat de meeste harer denkbeelden te dier zake zijn ten uitvoer gebragt. In de maand Mei hadden gedurende drie avonden openbare lessen plaats, die door een talrijk publiek bijgewoond, vooral deze keer goed voldeden. In de wintermaanden werd weder met lust en opgewektheid deelgenomen aan de gymnastische oefeningen voor volwassenen. Het getal der deelnemers aan deze oefeningen is elk jaar stijgende. In het onderwijzend personeel hadden dit jaar eenige veran deringen plaats. Zoowel de hulponderwijzer Eikman als de kweekeling Hijgenaar verlieten de school, en wel de eerste ingevolge zijner aanstelling tot onderwijzer in de gymnastiek aan de Gemeenteschool nabij het Oranjeplein, terwijl in zijne plaats voorloopig en bij wijze van proef werd toegelaten de onderofficier Sonne van de infanterie. De Heer Snel werd weder voor een tijdvak van drie jaren als hoofdonderwijzer der school herbenoemd. Een der kweekelingen aan de Gemeente-scholen die zoowel praktisch als theoretisch onderwijs ontvingen, heeft met goeden uitslag het examen voor hulponderwijzer in de gym nastiek afgelegd. De gewone jaarlijksche vacantie had ditmaal plaats van 22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 266