VERSLAG van Curatorennopens den slaat van de 2de afdeeling van hel Gymnasium gedurende het schooljaar 1871/72. Bij de opening der lessen in September 1871 waren 52 leer lingen voor het voorbereidend Hooger Onderwijs alhier ingeschre ven. Nog vóór het eind der maand verlieten 4 van dezen de school3 uit de hoogste 1 uit de derde klassedie na afgelegd examen tot bijwoning van het Akademisch onderwijs werden toegelaten: in den loop des jaars vertrokken nog 2 scholieren, zoodat de cursus in de afgeloopen maand Julij met een getal van 46 leerlingen besloten werd. In de eerste klassen hebben allen (17 in getal) zich onder scheiden door meer dan gewone vlijt bij de beoefening der hoofd vakken zoodat wij gereedelijk gehoor gaven aan den uitgedrukten wensch van Dr. Muldeb om allen tot de tweede klasse te bevorderen: enkelen waren, naar het oordeel der leeraren wel wat zwak in het Duitsch en Engelschmet goeden wil en eenige inspanning zullen zij ligt het ontbrekende aanvullen: voor ach terlijkheid in Duitsche taalkennis mag bovendien ter verklaring of verschooning geldendat tengevolge der ziekte en dood van wijlen den leeraar Bruck, het onderwijs eenige weken moest stil staan. De tweede klasse telde 16 leerlingen, meerendeels van min der gehalte dan dat der eerste klasse. Naar het eenparig gevoelen der leeraars was er slechts éên, die geene voldoende vorderin- Bijlage IJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 268