J. Heemskerk Bz., Secretaris, ’sGravenhage, Augustus 1872. F. G. A. Gevers Deynoot, Voorzitter. twistbare aanspraakdaarom zal in de 2de en 4de klasse slechts één eenige prijsin de 3de klasse niet meer dan tweeen voor de 17 leerlingen der 1ste klasse alleen daarom vier prijzen worden bestemd, dewijl de 4 hoogst geplaatste even verdienste lijk waren door vlijt en vorderingen. Daarentegen wordt hier geen enkel getuigschrift verkregen, in elke der drie overige klassen niet boven twee: bij de toewijzing is gelet op de wen ken der leeraars. Over het algemeen mag de toestand van deze gemeentelijke instelling gunstig heeten- de vruchten van het onderwijs kwamen bij het gehouden examen helder aan den dag: in het Grieksch bleek ook dit jaar de meeste vooruitgang en de voortreffelijke methode der beide leeraars doet zich het sterkst gevoelenzoo dikwijls men de vorderingen tot maat staf neemt van hen, die elders hunne eerste opleiding hebben ontvangen. In het onderwijzend personeel heeft ééne verandering plaats gehad door de optreding van den heer Klein voor het Hoog- duitsch: de tien leeraars hebben met ijver en naauwgezetheid het vastgesteld programma nageleefd: geen hunner werd door ziekte in de volvoering zijner taak belemmerd: het smartelijk afsterven van den heer M. R. Bruck alleen bragt eenige stoor nis in den geregelden loop der lessenhoe zeer wij ons ook beijverd hebben door tijdelijke voorziening het gemis zooveel doenlijk te vergoeden. Mogt gelijk wij wenschen en verwachtenhet getal novitii bij den aanstaanden cursus beduidend wezen en daardoor drie zeer bezochte klassen ontstaan, dan zal de behoefte aan een ruimer lokaal onvermijdelijk tot verhuizing dringen. Reeds was in het afgeloopen schooljaar de gesteldheid voor enkele vertrek ken nu en dan verre van voldoend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 270