a. (I. de vorming der a. b. a. b. a. b. c. b. c. (I. c. d. b. Latijn, 7 uren. De geheele Etymologie. De voornaamste regels van de Syntaxis volgens de spraak kunst van Madvig (vertaald door Dr. Boot, Gorincliem, 3de uitgaaf). Themata volgens dictee. Woord- en zinsontleding en vertaling uit de Levens van Nepos Later uit Caesar „de Bello Gallico’’ en uit de Metamorpliosen van Ovidius. c. Nederlandscue taal, 2 uren. Behandeling van de Nederlandsehe spraakleer ten gebruike bij het onderwijs in de lagere scholendoor Dr. W. G. Brill. Vertalingen en opstellen. Kunstmatige voordragt. Lezing van Ons verleden. De geschiedenis des vaderlands in schetsen en tafereelen, door B. A. Erhatz en J. M. H. Bosman, 2 stukjes, Schoonhoven, J. G. vanNooten, 1870 en 1871; en de Geuzen, van O. Z. van Haren, uit het klassiek, letterkundig Pantheon van A. Roelants. d. Fransch, 2 uren. Spraakkunst, volgens de Grammaire van Poitevin. Vrije opstellen. Lezing en verklaring van een treurspel van Racine, van een blijspel van Molière en van le Conscrit de 1813, van Chatrian. Korte geschiedenis der letterkunde, van taal tot de eeuw van Lodewijk XIV. e. Hoogduitse», 2 uren. Spraakkunst volgensDeutsche Sprachlehre van Th. Meurer. Gulpen bij Alberts. Vertaling in het Hoogduitse!) uit: Verzameling van stukken 1Alleen de laatste Teubner’s uitgaven van de klassieke auteurs worden op het Gymnasium aan de leerlingen voor ’t dagelijksch gebrnik toegestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 272