a. a. <1. g. Wiskunde, 2 uren. Stelkunde: Behandeling der Wortelgrootheden.Gebroken en negatieve exponenten. Het binomium van Ne wton. Vergelijkingen van den tweeden graadvolgens de Begin selen der Stelkunde van Badon Ghyben en Strootman. Meetkunde: Inhoudsmeting van vlakke figuren (planimetrie), volgens Lacroix, Beginselen der Meetkunde. g. Natuurkunde, 2 uren. Warmte, volgens het Leerboek der Natuurkunde van Dr. J. Bosscha Jr. h. Algemeene Geschiedenis, 3 uren. Nieuwe geschiedenis na de Kerkhervorming, volgens het Overzigt van den Leeraar. (28 uren.) 2de KLASSE. a. Grieksch, 7 uren ’sweeks. Herhaling der Etymologie, voortzetting der Syntaxis. Themata uit het 2de Stukje van Dr. v. d. Es. Voortzetting van de verklaring van de Anabasis, gevolgd door die van gedeelten uit de Ilias of de Odyssee, vooral met het oog op ’t Homeriesch taaleigen. Later van de Hellenica van Xenophon en van Lysias of Isocrates. om in ’t Fransch, Engelsch en Duitsch te vertalen, door J. v. d. Beek, ’sHertogenbosch en Heusden 1862. Lezing van Schiller (goedkoope uitgaaf). Behandeling van enkele voorname duitsche schrijvers vol gens: Vorschule der Literatur-Geschichte von Th. Krie- bitzehBerlinStubenrauch 1848. f. Engelsch, 2 uren. Vertaling in ’t Engelsch uitVertaaloefeningen door Cowan en Maatjes. Lezing van Dickens’ Christmas Carrol, en van Washington Irving’s Sketch Book. b. b. a. b. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 273