b. b. van a. b. a. a. b. c. a. b. g. Wiskunde, 2 uren. Stelkunde: Behandeling der onbepaalde vergelijkingen. De reken- en meetkunstige reeksen. De logarithmen met behulp C. Nederlandsche Geschiedenis, 2 uren. Geschiedenis van onze Staatsregeling volgens ’t kort Övcr- zigt van den Leeraar (3de druk) tot op de Revolutie. Behandeling van onze tegenwoordige Staatsinstellingen naar de: Beknopte Handleiding van Mr. van Gigh (’sGraven- hage, M. J. Visser, 1857), gepaard met de lezing en verklaring van de Staatsinrichting in Nederland, door L. H. Beertstecher (Kampen, K. v. d. Hulst, 1870). d. Fransch, 1 uur. Vrije opstellen. Lezing en verklaring van een treurspel van Racine, van een blijspel van Molière en van een Roman van Chatrian. Korte geschiedenis der letterkunde van de eeuw van Lode- wijk XIV tot op het Consulaat. e. Hoogduitsche, 1 uur. Voortzetting van alles wat in de eerste Klasse aangevan gen werd. f. Engelsch, 1 uur. Vertaling in ’t Engelsch uit Cowan en Maatjes. Lezing van Moore’s Paradise and the Peri, van Byron’s Prisoner of Chillon en van Goldsmith’s Deserted Village. b. Latijn, 10 uren. Voortzetting van het onderwijs in de Spraakkunst. Themata van Reitz (1ste, 2de en 3de klasse). Voortzetting van de vertaling en verklaring van de levens van Nepos en van gedeelten uit Caesargevolgd door stuk ken uit Cicero; gedeelten uit de Metamorphosen en de Fasti van Ovidius. Vertaaloefeningen a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 274