21 in de Trompstraat Bazarstraat langs de Koninginnegracht in het Marcelisslop de Sumatrastraat Javastraat voor de school bij het Oranjeplein 3°. Waterleidingen. Ook in 1872 werd weder een gedeelte van de beek langs den Scheveningschen weg overkluisd over eene lengte stelsel van irrigatie verbonden en heeft hij ons reeds den 20sten October 1872 een ontwerp ingezondenwaarbij alle vuil en water naar één punt afgeleid worden en het riool water strekt tot besproeijing van de westduinen van Sche- veningen. Het onderzoek van dat ontwerp, waarmede ook de Heer Flikje op verzoek van de Commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommen zich als Raadslid met haar heeft willen belasten, moest van zelf tot uitvoerige wisseling van gedachten en tot wijzigingen leiden, die veel tijd vorderen; toch hopen wij spoedig in de gelegenheid te zijn, den Raad met dat ontwerp bekend te maken en zouden wij ons gelukkig achten, deze be langrijke zaak tot een goed einde te kunnen brengen. De toestand van het rioolstelsel was inmiddels wel, ten gevolge van den voortdurend hoogen waterstand, van tijd tot tijd zeer bezwarenddoch aan de andere zijde mogt men door de goede zorgen voor het uitscheppen der riolen en het ledigen der putten doorgaans met dien toestand tevreden zijn. De bestaande riolen werden in het afgeloopen jaar zoo goed mogelijk onderhouden en in de nieuwe straten moesten verscheiden riolen aangelegd worden over eene lengte van 1365.5 strekkende meters. Die riolen zijn: 428 meters. 77 28 330 412.5 13 77 van n n n over eene lengte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 27