van eene bezoeken, geen tijd tot het behoorlijk waarnemen van de lessen der Muzijkschool wordt gegund deze laatste niet geregeld het begin tot het eind bij te wonen, maar veelal slechts korte poos in de klasse te verschijnen, de hun opgegeven taak af te spelen en zich dan terstond weder te verwijderen. Door dit misbruik gingen al de voordeelen van het klassikale onderwijs voor hen te loor, en werd bovendien tot stoornis in den geregelden gang van de werkzaamheden der klassen en tot allerlei wanorde aanleiding gegeven. Daar het tevens bleek dat deze jongelieden zich op het vele voor andere scholen te verrigten werk beriepen als de reden waarom zij te huis niet den behoorlijken tijd aan eigen oefening in de muzijk konden besteden, achtte de Commissie zich verpligt in dezen te voor zien. De directeur werd uitgenoodigd om voortaan naauwkeurig te waken dat de leerlingen der bedoelde kategorie zich stipt aan de regelen der Muzijkschool onderwerpenen van het begin tot het einde in de klassen tegenwoordig zijn en aan het onder- rigt deel nemen; met last om, zoo zij hieraan niet voldoen of op den duur blijken mogten geven van nalatigheid in eigen oefening hen onverwijld ter verwijdering van de school voor te dragen. Hiervan werd tevens per circulaire aan de ouders en voogden kennis gegeven, ten einde dezen in de gelegenheid te stellen om, bijaldien in de daad het geregelde bezoek der Muzijkschool niet met de andere schoolpligten overeengebragt mogt kunnen worden, zelve de vereischte maatregelen te nemen. Dit heeft ten gevolge gehad, dat enkele leerlingen verklaarden in het volgende schooljaar niet langer aan de lessen te kunnen deel nemen. Behalve dezen moesten, op grond van bij het examen ge bleken ongeschiktheid om verder te komenvijf leerlingen (tegen 13 in 1871) weggezonden worden, en moest aan de ouders van drie anderen (tegen 4 in 1871) de waarschuwing worden ge zonden dat, zoo het volgende examen geen beter resultaat ten aanzien van hunne kinderen opleverde, dezen niet langer zouden kunnen toegelaten worden. Na afloop van het zesdaagsche examen werd op 2 Julij eene Soirée Musicale gegeven, waarop de genoodigde autoriteiten en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 280