belangstellenden kennis konden nemen van de vruchten van het onderwijs in eenige der hoogste klassenen welke de gelegenheid aanbood tot de plegtige uitreiking der diploma’s aan drie leer lingen, die na wèl volbragten studietijd eervol van de school ontslagen werden om de kunstenaarsloopbaan in te treden. Dezen waren: Mejufvrouw Anna Cornelia Cabbentus van ’s Gravenhage met diploma voor Pianoforte en Theorie; de Heer Samuel Benedictus van ’s Gravenhagemet diploma voor Viool en Fluit; en de Heer George Garel Gerardus van Aaken, met diploma voor Theorie, Viool en Fluit. De nieuwe cursus 1872-1873 werd den 12 Augustus bij de Zangschool geopend met 179 leerlingen (69 nieuw aangenomene) waarvan er sedert om-verschillende redenen 9 zijn afgevallen, zoodat er op dit oogenblik nog 170 aanwezig zijn hetzelfde aantal waarmede het vorige schooljaar gesloten was. De derde of elementaire klasse telt er 76, in twee afdeelingen gesplitst; de tweede 54 en de eerste 40. Elke klasse en atdeeling ont vangt wekelijks vier uren onderwijs, tot hetw'elk 39 jongelieden gratis zijn toegelaten. Aan de eigenlijke Muzijkschool worden thans in de volgende vakken onderwezen: Viool 26 leerlingen; Altviool 2; Violoncel 10; Contrabas 4; Fluit 4; Oboë 4; Clarinet 5; Fagot 3; Wald hoorn 3Trompet 6Bazuin 3Pauken 2Pianoforte 68 Orgel 5; Solozang 7; Theorie 33. Voor de Viool zijn 2 onder wijzers werkzaam, voor de Piano 4, voor het Orgel2, voorde Theorie 2, en voor elk der overige vakken 1. Onder de leerlingen die aan het onderwijs deel nemen zijn er dit jaar 17 uit andere plaatsen, tot dat einde geregeld twee of meermalen herwaarts komende of tijdelijk alhier gehuisvest, te weten: 2 van Rotterdam, 3 van Leiden, 4 van Delft, Ivan Nootdorp, 1 van Wassenaar, 1 van Vlissingen, 1 van Helmond, 1 van Breda, 1 van Zutphen, 2 uit Friesland. De Orchestklasseonder de leiding van den Directeuris thans met uitzondering van ééne Fluit- en twee Bazuinpartijen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 281