geheel door leerlingen bezet; het strijkquartet, sedert het vorige jaar versterkt door leerlingen welke inmiddels genoegzaam ge vorderd waren om aan de oefeningen te kunnen deel nemen, bestaat uit 4 eerste en 4 tweede Violen, 2 Alten, 3 Violoncels en 3 Contrabassen. Bij enkele blaasinstrumenten zijn zelfs doublures. In de klasse tot beoefening van kamermuzijk, mede onder de leiding van den Directeur, zijn thans geregeld werkzaam 6 leerlingen voor Piano2 voor Viool en 2 voor Violoncelen bij afwisseling enkele leerlingen van de hoogste klassen der blaas instrumenten. Ook de oefeningen in het spelen van strijk- quartetten, onder de leiding van den onderwijzer der 1ste viool- klassehebben als vroeger plaats. Meer en meer blijkt het nut dezer gemeenschappelijke oefeningen, welke veel bijdragen om den lust en de belangstelling der jongelieden op te wekken en levendig te honden. Over het algemeen luiden de rapportenwelke wij aangaande de getrouwe opkomst en het gedrag der leerlingen ontvangen, bevredigend. Slechts éêne klagt is bij ons ingekomen, welke eene ernstige vermaning doch geene verwijdering van de school ten gevolge heeft gehad. Het onderwijs had tot dusverre eenen geregelden voortgang, behoudens twee uitzonderingen. De lessen in de 3de Piano- en in de Solozangklasse werden in het najaar eene korte poos gestoordten gevolge van het uitbreken der mazelen in het gezin van den met die klassen belasten onderwijzer. Ofschoon deze terstond zijne woning verliet en elders huisvesting nam, werd eene voorloopige schorsing zijner lessen voorzigtig geoor deeld. Daar echter de leerlingen zich levendig beklaagden dat zij hierdoor van het onderwijs verstoken warenwerd na 14 dagen besloten de klassen weder te openen, aan de ouders hiervan kennis te geven en het aan hen over te laten of zij al dan niet hunne kinderen ter schole wilden zenden. Geen hunner heeft eenige zwarigheid daarin gezien, en het onderwijs kon dus spoedig geregeld hervat worden. Voor het overige heeft men in de Solozangklasse gedurende den winter en de lente veel te worstelen gehad met aanhoudende zware verkoudheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 282