Bijlage BB. ’s Gbavenhage, 1 Nov. 1872. Ter voldoening aan de bepalingen van het Reglement heeft de Raad van bestuur de eer, UEd. Achtbaren wederom een verslag aan te bieden van den staat der inrigting, met betrekking tot het gegeven onderwijs, het getal en de vorderin gen der leerlingenen van hare geldelijke omstandigheden. De Raad van bestuur acht zich gelukkig met de verklaring te mogen aanvangendat het afgeloopen Akademie-jaar in menig opzigt stof tot tevredenheid geeft. Verloor de Akademie, gelijk elke instelling van dien aardeenige leden door den dood vertrek naar elders of andere omstandighedenhet geheele aantal is in den loop van 18711872 gelukkig niet afgenomen, gelijk in de laatste jaren steeds het geval was. Het aantal leerlingen dat jaarlijks de akademie-lessen bijwoont, is ook ditmaal niet verminderd, en bedroeg 267. Van dezen waren er 168 betalende leerlingennamen er 49 voor rekening van leden aan het onderwijs deel, en waren de 50 overblijvende leerlin gen onvermogendendie gratis de lessen bijwoonden. Onder de betalenden bevonden zich 34, die voor rekening van liefdadig heidsgestichten en vereenigingen de Akademie bezochten, en die krachtens eene vroegere overeenkomst tegen eene geringere bijdrage worden toegelaten. Zoo deed het Hervormd Diaconie huis 12 jongelingen aan het onderwijs deelnemen, bezochten acht verpleegden van het Luthersch weeshuis de Akademie, zond het Waalsche weeshuis vier en het Burgerweeshuis zes leerlingen en bezochten vier jongelingen voor rekening van de Maatschappij van Nijverheid dezen cursus. Het gedrag der leerlingen was over het algemeen voldoende, en al scheen zich in October jl. des avonds, bij het verlaten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 286