De Boetseerklasse bevatte eveneens 10 leerlingen, die met ijver en talent hunne studiën voortzetten. De afdeeling der Elementaire klasse was, gelijk altijd, druk bezocht. In de drie klassen oefenden zich respectievelijk 26, 20 en 34 leerlingenvan welke een zeker gedeelte bij afwisseling zich naar voorbeelden en naar pleisterfragmenten en modellen van het gewijzigd stelsel Dupuis oefende. In de klasse Ornament bevonden zich 93 leerlingen. Van deze volgden er 6 de theorie van het ornament en legden er zich 20 toe op het composeren van ornament en het ontwerpen van allerlei voorwerpen, die op hun vak van toepassing zijn. Elf leerlingen teekenden naar het pleister-ornament31 naar voor beelden, terwijl ook 31 zich naar het meetkunstig figuur en zeer eenvoudige pleister ornamenten oefenden. De afdeeling Bouwkunde bevatte respectievelijk 1, 8, 20 en 29 leerlingen. Van deze woonde een achttal den cursus in de Geschiedenis en leer der Bouwstijlen benevens die in de theorie der Perspectief bij. In de eerste klasse bevond zich ditmaal slechts één leerling, aan wiens ontwerp, eene concertzaal, de prijs van aanmoediging werd toegekend. Naar men zich herinneren zal, bevatte het vorig verslag de mededeeling van de minder gunstige uitkomstdie het jongste toelatings-examen had opgeleverd. In het belang van het lager onderwijs heeft de Raad toen, na deskundigen gehoord te heb ben, naar de oorzaak van zulk een teleurstellend verschijnsel een onderzoek ingesteld, en zijne opmerkingen zamengevat in een uitvoerig rapport, gerigt aan Burgemeester en Wethouders van ’s Gravenhageen waarvan een afschrift aan den Inspecteur van het lager Onderwijs in de provincie Zuid-Holland is toe gezonden. Dat onderzoek bragt den Raad van bestuur tot het gevoelen dat, naar zijne bescheiden meening, de ongunstige uitkomsten niet alleen aan de leerlingen, maar ook voor een deel aan de inrigting van het onderwijs te wijten zijn. De Raad trachtte daarbij in eenige vragen, de leemten die z. i. in het lager onderwijs zouden kunnen bestaan, zamen te trekken. Alleen de groote belangstelling in het volksonderwijs en de ontwikke-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 288