Staat deb Academie, 18711872. Ontvangsten. 15.34 495.— - 1166.— 1516.— Totaal 9292.34 Batig slot van 1870—1871 Subsidie der gemeente Bijdragen van het Koninklijk Huis der Leden, enz der Leerlingen en krijgt onze belangrijke galerij eene haar waardige bewaar plaats. Het toelatings-examendat in de afgeloopen maand Septem ber gehouden is, bleek nog ongustiger te zijn dan het vorige jaar van de 61 nieuw ingeschrevenen toch werden er 27 afge wezen, niettegenstaande de eischen ditmaal zeer laag gesteld waren, en men zich tot het opgeven van hoogst eenvoudige rekenkunstige voorstellen bepaalde. Door streng de toelating te weigeren van allen, die aan zulk een examen niet voldoen, hoopt de Raad allengs de aspiranten te dwingen zich zoo ver te bekwamen, dat zij als leerlingen kunnen worden aan genomen. Het overgangs-examen van de tweede klasse tot de eerste klasse Bouwkunst, waartoe, naar men zich herinnertvoldoende kennis van meetkunde, mechanica en natuurkunde vereischt wordtwerd daarentegen door drie leerlingen met gunstig gevolg afgelegd. De plegtige uitreiking der prijzen aan de bekroonde leerlingen had den 18den April plaats. Ten slotte volgt hier de staat van ontvangsten en uitgaven der Academie over het afgeloopen jaarwelke door de bijzon dere zuinigheid die betracht geworden iseen klein batig slot bevat. f - 6100.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 290