1 Alzoo te zamen f 1127.114 Het aantal winterbedeelden te Scheveningen bedroeg dus 53 gezinnen minder dan den vorigen winterterwijl de kosten van de te dezer zake uitgereikte ondersteuning 600.25 beneden het bedrag zijn gebleven, van hetgeen daarvoor in de winter maanden van 1871 moest worden besteed. Tot deze, in vergelijking met alle vorige jaren, gunstige ver houding hebben inzonderheid medegewerkt de buitengewoon voordeelige uitkomsten der haringvisscherij in 1871 en de over het algemeen zachte winter, die tevens eene vroegtijdige her vatting der visscherij, en de voortzetting van daarmede in be trekking staande werkzaamheden en ambachten toeliet. geldswaarde vertegenwoordigende van f 111.681 ’s weeks; terwijl bij omslag de onderstand voor ieder gezin op dat tijdstip ongeveer ƒ1.05 ’s weeks bedroeg, en het aantal bedeelde gezinnen, in vergelijking met dat op hetzelfde tijdstip des vorigen jaarseene vermindering aangeeft van 29. Alzoo, wat het bedrag van den onderstand betreft, iets meer dan het vorige jaar, dat zich ge reedelijk laat verklarendoordien de bedeelden van het Burgerlijk Armbestuur hoofdzakelijk bestaan uit hoog bejaarde of invalide personen. Tevens hadden als gewoonlijk in het wintersaizoen verstrek kingen plaats van hemden, dekens, stroo en stroozakken, uit sluitend te Scheveningen ook van mansbroeken, vrouwenrokken? kousen en klompen; terwijl aan elk der gezinnen van tijd tot tijd eenige brandstoffen werden uitgereikt. Behalve de bovengemelde 434 bedeelden, werden nog gedu rende eenige winterweken te Scheveningenuitsluitend met brood en warme spijs en voor ééns met eenige brandstoffen onder steund, 142 gezinnen, te zamen uitmakende 635 personen, voor wie de bedeeling met den Isten Januarij of in den loop van die maand aangevangen, op den Isten Maart eindigde. Aan deze werden gezamenlijk verstrekt 13195 spijsportiën, vertegenwoordigende eene geldswaarde van 857.67J- 2259 kilogrammen roggebrood, ter waarde van - 208.95* en 14200 turven ad- 60.48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 293