De over het algemeen gunstige tijdsomstandigheden gaven bovendien het Burgerlijk Armbestuur aanleiding tot geheele in trekking van bedeeling wegens plaatsing aan den winter- arbeid van 29 gezinnen met ƒ8.40 in geld, 44 brooden ’s weeks en 41 spijsportiën daags; terwijl die verminderd werd voor 16 gezinnen met ƒ4.70 in geld en 31 brooden 's weeks. Voorts zij opgemerkt, dat ten gevolge van het vervallen der winterbedeeling en van de gewone herziening der toegekende ondersteuningen, bij het eindigen van het wintersaizoenzoo hier als te Scheveningende bedeeling werd ingetrokken van 181 gezinnen, te zamen uitmakende 749 personen, tot een bedrag van ƒ22 in geld, 314 kilogrammen brood en 242 spijs portiën, terwijl die verminderd werd voor 169 gezinnen, met 334 personen, met een bedrag van 4.40 in geld, 4 kilogram men brood en 197 spijsportiën. Hierdoor en tengevolge der sedert den 1 Januari] plaats gehad hebbende mutatiën, werd de lijst der bedeelden teruggebragt op 394 gezinnenuitmakende 791 personenbedeeld met ƒ258.45 en 656 brooden ’s weekswelke cijfersin verhouding tot het zelfde tijdstip des vorigen jaars, eene vermindering aanwijzen, met betrekking tot het aantal bedeelden, van 6 gezinnen, en dat der ondersteuning van ƒ2.35 in geld en 26 brooden. Voorts biedt de hier volgende staat een volledig en naauw- keurig overzigt aan van het aantal bedeelden en de hun geza menlijk verstrekte ondersteuningen op verschillende tijdstippen des jaars, die bij vergelijking met die van vorige jaren, en met het oog op de wetsverandering, eene zeer gunstige verhouding doen kennen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 294