Onafgebroken. Tijdelijk. Te zamen. 378 727 1793 282 1066 660 Nederd. Hervormden te J? T, n 1793 660 Gezinnen.' Personen. Gezinnen. I Personen. I Gezinnen.! Personen. Het gezamenlijk aantal der door het Burgerlijk Armbestuur in 1872 bedeelden was: welke cijfers, in verhouding tot 1871, eene vermindering aan wijzen van 94 gezinnen en 467 personen. Omtrent het Bestedelingshuis kan het Armbestuur, zoowel met opzigt tot de verpleging in het algemeen als tot het in wendig beheer, steeds gunstige berigten mededeelen. Wel werden in het afgeloopen jaar de zorgen en bemoeijingen van den Directeur en zijne huisvrouw aanmerkelijk vermeerderd door het overlijden van onderscheidene der meest valide, en ’s Graven hoge Scheveningen 's Gravenhage 317 262 63 13 1 1 1 2 j) n Roomsch Catholijken Evang. Lutherschen Waalsch Hervormden Oud-Roomsch Cath. Doopsgezinden Ned. Israëlitischen 731 838 185 25 1 4 3 6 die naar de verschillende kerkgenootschappen zijn te verdoelen als volgt: I Gezinnen, i Personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 296