37 44 82 1 9 8 17 53 45 99 1 7 5 1 1 1 9 15 84 44 Zoodat het aantal verpleegden op 31 December 1872 beliep 6 -i-1 39 I 1 i om wangedrag uit werd in den loop des jaar ver meerderd door de opname van zoodat in 1872 in het geheel zijn verpleegd Daarvan zijn Overleden op verzoek en ontslagen door de Diaconie der Ned. Herv. gemeente overgenomen. in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen overgebragt de gelijktijdige opname van sommige zeer hulpbehoevende per sonen, daar alle werkzaamheden betreffende de huishouding de naaikamer de schoen- en kleêrmakerswinkel endewasch, voor alsnog steeds zonder hulp van buiten zijn verrigt. Het Armbestuur mag zich intusschen het genoegen niet ontzeggen zijne bijzondere tevredenheid te betuigen over het meer dan gewoon overleg van den Directeur en echtgenoote tot bevorde ring van den geregelden gang der zaken en van hunnen ijver in het behartigen der belangen van de aan hunne zorgen toe vertrouwde verpleegden, zoowel als die van het Burgerlijk Armbestuur. Ofschoon sommige bestedelingen buitengewone oppassing ver- eisehten was de gezondheidstoestand der overigen, leeftijd en ligchaamskrachten in aanmerking genomenover het algemeen voldoende; ernstige ziektegevallen hebben zich niet voorgedaan, terwijl hun gedrag geen bijzondere reden tot klagten heeft gegeven. De bevolking in dat gesticht, die op 1 Jannarij 1872bestond: Mannen Vrouwen. Kinderen. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 297