tl I 15 v.l 26i’ K. M. K. M. V. K. M. 6 2 3 46 X 15 i I x r x X n 1 1 X n n X x X 9 8 n X x X X X x n 1 2 n x x x n 1 n x x x X X X 1 2 2 1 n n x x X 70 1 3 5 3 1 22 1 69 n t n 3 Te zamen. 7 146 3 3 3 7 142 In de Gestichten der Ned. Herv. Gem. In het R. K. Wees- en Bestedelinghuis. In het Weeshuis der Ev. Luth. Gem. In het Weeshuis der Herv. Gemeente te Scheveninyen In de Landbouw-ko- lonie Ned. Mettray In het Gesticht voor verwaarloosde meis jes Thalita-Kumi Israëlieten te Delft verpleegd. Benevens bij bijzon dere personen De mutatiën in dit personeel waren in den loop des jaar als volgt: In verzorging opgenomen. Ontslagen of overleden. Op 31Dec.l872 in verzorging gebleven. 30 I K. |M. i I 1 1 I Op 1 Jan. 1871 werden verzorgd. 1 21 3,1 x x x De verpleegkosten dezer 185 personen, waarvan op ultimo December 1872 op die wijze nog 152 verzorgd werden, be droegen over het geheele jaar f 11,517.30. Met opzigt tot de verpleging in de Koloniën van de Maat schappij van Weldadigheid zij vermeld, dat, ingevolge de in 1819 en 1821 gesloten contracten, aldaar nog voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur gevestigd waren zes huisgezinnen uitmakende 32 personen. Daarvan werden drie huisgezinnen, door hoogen leeftijd niet meer in staat om door arbeid geheel in hunne behoeften te voorzien, met eene toelage ondersteund. Van een dezer gezinnen kwam het hoofd, om wie de toelage i X 49. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 299