24 1°. 2°. 3°. 4". 5°. c. f De wegen en voetpaden in de Gemeente werden bij aanneming onderhouden en over het algemeen mogen wij Wegenvoetpaden en plantsoenenbehoorende aan en onderhouden door de Gemeente. door R. Terwindt te Doornenburg voor gelijken prijs en Keijen van de Ourthe door M. Franck te Luik voor f 60 de 12 bij 14 en - 41 10 12 en Quenast-keijen door Adolphe Urban te Brussel, voor f 44 de duizend stuks 10 bij 12. Bij aanbesteding werden verder de volgende werken uitgevoerd het rioleren en bestraten van de Trompstraat, een gedeelte van de Bazarstraat en van den Princessewal door G. Key te Rotterdam voor ƒ15.575. het onderhoud der pompen te Scheveningen door J. Pleysier voor 50. het leggen van de waterleiding in de Assendelft- straat door F. H. van Malsen voor f 985, doch slechts gevorderd tot een bedrag van 656. het maken van de filters, het hoogreservoir en de daarmede in verband staande werken voor de duin waterleiding door F. H. van Malsen, voor ƒ356,674. het graven der voor die leiding benoodigde kanalen door denzelfden voor 233,326. terwijl het leveren van de ijzeren pijpen voor de duin waterleiding, na het mislukken der openbare aanbesteding, ondershands is gegund aan de firma M. van den Berg C°. te Amsterdam, voor de som van 548,723. 1°. Wegen en voetpaden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 30