personen (leden des gezins beneden de 18 jaren). Het aantal in de bedoelde afdeelingen uitgereikte ziekenbriefjes was 1375 en te Scheveningen 532, alzoo te zamen 1907 minder dan het vorige jaar. Voorts werd die hulp in de Vide onderstandswijk (Godshuizen) blijkens de sedert 1 Januari) 1868 nieuw aangelegde en met zorg bijgebonden registers, aan 23 verpleegden minder dan in 1871 verleend. Wat het aantal der voor zijne rekening in de gemeente-apotheek gereed gemaakte geneeskundige voorschriften betreft, deze be liepen een cijfer van 56,996 of 9396 minder dan in 1871, waarvan echter alleen ten behoeve zijner verpleegden in het Gasthuis 677 minder; terwijl dat voor de Vde onderstandswijk, Scheveningen, in verhouding tot het vorige jaar, evenzeer eene vermindering heeft doen kennen, en wel van 2103, beloopende alzoo een cijfer van 4435 voorschriften. Bij gevolgtrekking meent het Burgerlijk Armbestuur uit het voren vermelde te mogen besluiten, dat de gezondheidstoestand in het afgeloopen jaar gunstig mag genoemd worden. En ofschoon in de zomermaanden zich alhier eene mazelen-epidemie ontwikkelde, bleek deze, volgens getuigenis van geneeskundigen, van een goedaardig karakter te zijn, terwijl de gemeente overigens voor epidemiën gespaard bleef. De verstrekkingen van breukbanden enz. die in 1872 ten behoeve van 436 personen plaats hadden, waren 25 meer dan in het vorige jaar. Daar onder die verstrekkingen ook de her stellingen zijn begrepenwordt het verschil der kosten in minder dan in 1871 daardoor' opgehelderd. Met opzigt tot de verpleging in het Gasthuis valt te vermelden dat, terwijl daarin op uit. December 1871 voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur nog in verpleging waren overgebleven 111 personen, blijkens de hier vorenstaande opgaven in den loop des jaars voor zijne rekening opgenomen werden 560 lijders, welke 671 personen te zamen gedurende 38676 dagen zijn ver pleegd, alzoo 179 verpleegden, doch slechts 754verpleegdagen minder dan in 1871. Het aantal verpleegdagen voor ieder door elkander genomen bedroeg ruim 57, alzoo ruim 11 dagen meer dan in het vorige jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 302