Hit Ihin/erlijk Irmheshuir .1. P. Vail last, Voorzitter. W. J. Bolderman Secretaris. uitgesproken gevoelen bevestigd te zien, dat de wijziging der armenwet niet onvoordeelig voor deze gemeente zou werken. Omtrent den staat der bezittingen en van de daarin voorge vallen veranderingenwaarvan het overeenkomstig art. 33 der verordening gewoon is aan het slot van zijn verslag mededee- ling te doen, merkt het Burgerlijk Armbestuur op, dat, daar in den loop des jaars geene aan de algemeene armen besproken legaten zijn opgekomen, het kapitaal in het grootboek der Nationale 2J pCt. rentegevende schuld ingeschreven ten name van ’s Graven hoge (Het Burgerlijk Armbestuur te) onder letter S deel 34, n°. 10120, groot ƒ72,100.00 onveranderd is gebleven. Voorts bezit het Burgerlijk Armbestuur een magazijn van kleeding-ligging- en dekkingstukkengelijk is aangewezen in de hierna volgende tabel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 305