L Bijlage EE. Aangenaam is het voor het Bestuur, u weder mededeeling te kunnen doen van den staat en de werkzaamheden onzer Vereeniging over het afgeloopen jaar, dubbel aangenaam, omdat daarbij gewezen mag worden op uitkomsten van zeer bevredi genden aard. Het jaar 1872 was voor de Vereeniging een belangrijk jaar. Het mocht haar toch gelukken, de middelen te verkrijgen om aan haren werkkring eene aanmerkelijke uitbreiding te geven, eene uitbreiding die voorzeker wegens de voortdurende behoefte hier ter stede aan gezonde arbeiderswoningen, in hooge mate wenschelijk is te noemen. Er bood zich namelijk de gelegenheid aan, van den Heer F. J. O. Beckebino een geschikt terrein te koopen, gelegen aan de Hoef kade, met ruimte tot aanbouw van omstreeks 140 woningen. De onmiddelijke nabijheid der fabrieken van de HH. Hobbix en Sterkman met hun groot aantal werklieden, was voor het Bestuur eene reden te meer om zich deze gele genheid ten nutte te maken en den koop te sluiten. Het terrein is omstreeks 9000 vierk. ellen groot en werd aangekocht tegen ƒ1.25 per vierk. el. Zoodra mogelijk zal met den bouw een aanvang worden gemaakt. Ten einde in de groote uitgaven voor een en ander te kunnen voorzienwerd onder Uwe goedkeuring opengesteld de inschrij ving op eene geldleening groot ƒ100.000, rentende 5 pCt. Met voldoening mag worden vermeld hoe het publiek heeft begrepen dat de bevordering van een nuttig doel hier gepaard ging met VERSLAG van hel Bet!uur der Vereeniging tol verbetering der woningen van de arbei dende klasse te ’s Gravenhage over het jaar 1872.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 308