Hef Bestuur van de Vereeniginij vooruoemd G. .1. Th. Beelaerts van Blokland, Secretaris. H. J. van der Hein, Voorzitter. In deze vacaturen werd voorzien door Uwe benoeming van de HH. L. C. van Kerkwijk en G. J. Th. Beelaerts van Blokland. Van Uwe belangstelling in bet nuttig doel der Vereeniging verwachten wij niet het minst bij de gewichtige werkzaamheden en vele zorgen die ons dit jaar verbeiden, dien steun en die voorlichting «'elke gij steeds zoo bereidwillig aan onze gemeen schappelijke zaak hebt gewijd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 310