TABEL betreffende het getal armen, regtstreeks door het Gemeentebestuur van ’sGravenhage zonder tusschenkomst van armbesturen ondersteund, en te dier zake gedane uitgaven ONDERSTEUNDEN. r i t a ve x. ONTVANGSTEN. Getal armen, die door Gemeentebesturen, uit de gemeentefondsen, zonder Uitgaven niet in de kolommen 7 en 8 begrepen. tusschenkomst van armbesturenzijn ondersteund de kolommen 10—13 vermeld. Terug Terug Optelling Optelling ontvangen Bezoldiging Kosten der onderstand der Op andere Subsidiën of van Kosten krachtens uit fondsen Optelling belooning verpleging aan kolommen kolommen A A N M E REIN GEN. van het de artikelen van van de van het der natura van van begraven 49—52 9 tot instellingen 15 tot hoofden hoofden genees- heel- tot een gelds- kolommen krank- eenloopende eenloopende Provincie. Rijk- van der van waardig van 7 en 8. w eldadig- van zinnigen in en en met 13. en met 18. personen. personen. armen. armenwet. huisgezinnen. heid. verlos gestichten i kundigen. voor deze. 4. 5. 3. 6. 7. 8. 10. 2. 11. 1. 12. 13. 15. 14. 16. 17. 18. 19. 4 39 129 90 f 19,864.48 gedurende het geheele jaar onafgebroken als alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééns of meermalen als Hoofden van huisgezinnen. Optelling der kolommen 2 en 4. bedrag vani ■weldadigheid. wijze of in 110,595.—I 130,459.48 ontvangen I onderstand en ontvangsten in 1871. huisgezinnen. Eenloopende h l In geld, personen. Optelling der kolommen 1 en 3. i I instellingen I van Onderstand van allerlei aard, niet in u Bijlage HH N‘. 1. I. Totaal. I Bedrag der over het dienstjaar gedeclareerde of in anderen vorm genoten subsidiën voor verpleging van krankzinnigen in gestichten voor deze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 313