I rf l 1 0 SS L 1 .sp! •J J -2 3 Bijlage HHN“. 2. Ondersteunde n. TOTAAL. GETAL ARMEN, DIE ZIJN ONDERSTEUND .4 .4 A .1/ E R K J G E A. 4. 2. 1. 3. 176 225 176 168 Uitgaven niet in de kolommen 13 begrepen. .4 A A' M E R k I A G E A van kolommen geld. 1 en 4 tot en met 12. 8. 9. 10. 4. 2. 3. 11. 12. 13. 1. f 12,162.23 10.608.224 Ontvangsten. Subsidiën van: Collecten 2 o Alle in de Op- Optelling AAN M E R A A’ G E A van het 1—14. provincie. Rijk. 3. 7. 2. G. 8. 9. 10. 14. 1. 11. 13. 15. 12. 71.96 f 87,500.00 f 1,800.00 f 1,824.454 f 91,196.414 hoofden van huisgezinnen. legaten en eenloopende personen. Optelling der kolommen 2 en 3. hoofden van huisgezinnen. hoofden van huisgezinnen. Optelling der kolommen 1 en 3. Hoofden van huisgezinnen. Optelling der kolommen 2 en 4. Eenloopende personen. Renten van opgenomen of verschuldigde kapitalen. vroegere dienstjaren. niet begrepen uitgaven. Alle in de vorige kolommen .SP o f 14,142.59, 54,283.37 f 68,425.961 gemeenten, j Subsidiën aan andere Werk verschaffing aan armen - gedurende het geheele jaar onafgebroken als instellingen van weldadigheid. vorige kolommen niet begrepen ontvangsten. niet in kolom 2 begrepen giften en bijdragen. Nadeelig saldo! 5 I Onderstand van allerlei aard i niet in de kolommen 512 vermeld. i op andere wijze I of in nature tot een 1 geldswaardig! bedrag van alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééns of meermalen, als: Optelling i der Herstelling onderhoud, belas tingen en verdere lasten van roerende en! onroerende bezittingen en alle kosten van beheer. BESTUREN VOOR HUISZITTENDE ARMEN, beboerende tot de instellingen van weldadigheidbedoeld bij litt. a en d van art. 2 der Armenwet. Erfstellingen,! Collecten, inschrijvingen en andere schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. der kolommen J GX o G o gelden. A: van de Koster, van verpleging van krankzinnigen zonder aftrek in gestichten van de opbrengst} voor deze. van het werk, i i r H f-H a s g La-2 DIENSTJAAR 1871. 5. 6. 555 401 dc I in 6. 5. o 2. 5. - inning ontvangen renten. G 5 G 3 Teruggaaf uit de fondsen der armbesturen aan gemeenten gedaan voor onderstand door dezezonder tusscb en komst van armbesturen verstrekt. Renten van effecten en nitstaande kapitalenhuur- i en pachtgelden opbrengst van houthak, veldvruchten cijnsen, thijnsen en alle andere inkomsten van bezittingen en toegekende regten. i i -G CM het Bestedelinghuisdie tevens op den daar- --8843.40 596.90 1114.30 53.62$ 1060812j Het bedrag in kolom 12 vermeld bestaat in: a. Kosten van 1 11. voor aangewezen staat zijn opgegeven f 91 1 9fi 41 1 Teruggave van onderstand m vorige dienstjaren, elders aan armen verstrektvolgens art. 466 der Wet. - c. Begrafeniskosten. d. Belegging van gelden gemaakte effecten, inschulden en andere bezittingen met •- De in kolom 14 vermelde som van f 1824.45betreft: Terug te ont vangen voorschotten voor onderstand in vorige dienstjarenaan elders armlastigen verstrekt, volgens art. 46 der Wet van den 28 Junij 1854 {Staatsblad n°. 100). o c o o L-< &£)-* G G O Aflossing van hypotheken koopprijzen van verkochte roerende en onroerende 1 genomen i goederen, te gelde j i inbegrip der bij de i bp CS ^2 -S G i I Bedrag der over het dienstjaar gedeclareerde of in anderen vorml cd genooten subsidiën voor ver- o r$ pleging van krankzinnigen in ge- g stichten voor deze: g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 314