f 1,011.— 508.02 7-,450.55 10,065 58 57 248 45 55 1.466.— f 115 291.60 1,217.54 15 17 9 56.70 5 44 747 54 1,287.78 555.74 1,159.98 790 1411 969 275 5445 ƒ85,576.995 40,456.99 f 127,642.75 151,561.60s f 119,658.02 6,758.12s| I DIENSTJAAR 1871. Bijlage HH, n’ 3. Weldadigheidbedoeld bij lilt, b van art. 2 der Armenwet. O N T V A N G S T E N. UITGAVEN. GETAL ARMEN, DIE ZIJN ONDERSTEUND Optelling Optelling Subsidiën van Optelling Kosten der B E N A M 1 N G der A A A M E K A 1 A' 6' E N. der kolommen waaronder elke instelling bekend staat. kolommen hoofden van van eenloopende i kolommen in Gemeenten. beheer Provinciën. 10 tot en huis- 1 tot en huis- 6 tot en met 8.j geld. met 14. met 4. gezinnen 6. 12. 15. 11. 15. 14. 7. 10. 5. 4 9. 5. 2. 8. 1,475 31 17,42(7.58 5,951.— 1586 ƒ57,472.64 57 56,574.55 495 592 244 Ned. Herv. Diaconie 10,529.86 7,654.86 2,875.- 516 5,817.05 160 5,552 54 9,451.26 145 11 idem te Scheveningen 54 5 5 18 28 Waalsche Diaconie 558.— 558.— 2 22 8 6 6 77.— Remonstrantsche Diaconie Evang. Luthersche Diaconie 92 865 15,100.— 154 176 1.605.04 445 19,559.84 Par. Cath. Armbestuur 2 1,167.— 17 58 1,167.— 894.— 14 5 1,559.— Idem te Scheveningen 694.15 564.68 15 4 57 855.87s 15 5 249.52 176.80 i Armbestuur van de Kleresie 1,508.15 585.15 J 6 295 120 126 41 5,120.— Ned. Israëlitisch Armbestuur 264.51 50 84 706.50 1,856.25 54 1,856.25 175.10 1.144.11 id. id. Port. 2 11 51 1,044.15 11 7 195.— 2,078.92 2,078.92 Chr. Geref. Gemeente in de Wagenstraat 1 18 6 925 74 25 1,558.88 Nobelstraat Hoogd. Evang. Armbestuur. gedurende het geheele jaar onafgebrokenals alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééns of meermalenals Collecten inschrijvingen en andere niet in kolom 10 begrepen giften en bijdragen andere instellingen van weldadigheid. De bijdrage voor de Diaconieschool is hieronder niet begrepen. 1,148.85 (b) personen. 15,068.075 1,201.845 120.17s 12,445.17s 68,489.14s 1,982.26s 62.558.14s 6,554.90s 10,191.95s 9,948.07 s 1.148.85 f 25,095.— 11,521.12s 677.07 s 5,521.90 5,929 85 s Erfstellingen legaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. op andere wijze of in Inatura tot een I geldswaardig I bedrag van 7,817.12 954 4,278.20 52,558.60s 17,258.60 5,929.85s BESTUREN VOOR HUISZITTENDE ARMEN, behourende tol de instellingen van 1,558.88 7,659.75s 8a.95s 5,808.76s i I hoofden vanj (eenloopende {b) Van alle Protestantsche Armbesturen en particu lieren. 17.756.80 465.— I 261 67 592.55 1,559.52s personen. gezinnen. E Onderstand van allerlei I aard

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 315