Bijlage HH, n°. 4. Weldadigheidbedoeld bij lilt, b en c van art. 2 der Armenwet. Lett. O N T V A N G S T E N. GETAL ARMEN, DIE ZIJN ONDERSTEUND U I T G A V E N. Optelling Optelling Subsidiën van Optelling der B E N A MING der Kosten A A A Al E It KING E A. der kolommen waaronder elke instelling bekend staat. kolommen van kolommen in 10 tot en huis- 1 tot en beheer huis- 6 tot en met 8. geld. personen gezinnen met 4. 15. 11. 9. 7. 5. 8. 4,090.96 4.090.96 f f 5,668 70 Vereeniging van den H. Vincentius de Paulo. f 5,668.70 f 2,925 05 1,825.05 1,100.— 2,176.56 Liduina van de H Elisabeth 1 948.— 5 1,700.— 1,700 1,655.— van den II. Aloysius. 51 50 250 21.11 den H. Willebrordus van 500.— (2) Bikoer Cholim Wehekdisch 250 1,109.50 1,968.65 125 50 f 9,217.49- f 499 19 9,165.55 270 f f 5 656 915 f Lett. c. 257.8 f 5,476.75 70 weduwen f 5,754.60 70 weduwen en 98 kinderen. Fonds voor de nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche vissebers alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééns of meermalenals Onderstand van allerlei aard andere instellingen van weldadigheid. hoofden van leenloopende 1,160.80- f 11,817.49 f 10,825.99- Erfstellingen legaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. op andere wijze of in Inatura tot een j geldswaardig bedrag van en 98 kinderen. hoofden van leenloopende 6,865.42- 5,527.95- GENOOTSCHAPPEN, DIE AAN SCHAMELE ARMEN 0 [DERSTAND VERLEENEN, behoorende tol de instellingen van Collecten, inschrijvingen en andere niet in kolom 10 begrepen giften en bijdragen. gedurende het geheele jaar onafgebrokenals 6,865.42- personen gezinnen. I (2) Van het Ned Isr. Armbestuur. f 400. - Van de Ned. Isr. Gemeente- 100 Tc zanien 500 Wordt geen ondersteuning of bedeeling gegeven. Wordt onderhonden door liefdegiften en uit de opbrengst der naaischool, alsmede uit de giften bij de verpleging van zieken. De liefdegiften hebben te zamen bedragen ƒ400. Gemeenten. Provinciën. DIENSTJAAR 1871. met 14. 12. 15. 10. 14 4. 5. 2. 6. t. 261 261 240 246 228 .’S 5 1,580.— 250 1,000.— 2 158 1 2,100.— 500.— 4 1,601.48- 5,101.48-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 316