I U? 41 O .1 sll ih ii - i f O Bijlage HHN°. 6. GETAL VERPLEEGDEN EN VERPLEEGDAGEN VOOR REKENING VAN Totaal Totaal verpleegdagen. verpleegden. in het gesticht. A 4 A' M E B K 1 A' G E A7. instellingen van weldagheid. oude lieden. gebrekkigen. kinderen. verpleegdagen. verpleegden. verpleegden. verpleegdagen. verpleegdagen. verpleegden. 9. 10. 11. 8. 7. 6. 5. 2. 4. 1. 3. 61 38 2 30011 101 30011 101 Uitgaven. ONDERSTAND VAN ALLERLEI AARD. Werk- Alle in de Optelling Subsidiën Renten verschaffing Optelling aan van vorige der aan der andere van Kosten kolommen kolommen instellingen A A A7 M E B h INGE N. kolommen vroegere van niet begrepen 1 en 6 tot en van dienstjaren. weldadigheid. begrafenis. uitgaven. met 12. 7. 8. 9. 12. 10. 11. 6. 13. 5. 4. 3. 2. 1. 8873.40 f 8873.40 f 49.30 7248.63 f \0ToA7 Ontvangsten. Subsidiën van: Alle in de Optelling Optelling Op- der der kolommen genomen A A .V .11 E B K I N G E N. kolommen 1 toten met 13. gelden. gemeenten. 15 en 16. 9. 15. 17. 8. 10. 13. 16. 14. 5. 12. 7. 6. 11. 3. 4. 2. 1. f 30.00 f 8843.40 f 8843.40 Erfstellingen, legaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. Kosten van genees- heel- en verloskun- Optelling der kolommen 2, 4 en 6. verschuldigde kapitalen. opgenomen of niet begrepen ontvangsten. vorige kolommen s o 2 .2 tot onderhoud en verzorging strekt. Collecten inschrijvingen en andere niet in kolom 2 begrepen giften en bijdragen. 1 en van de daarin voorhanden meubelen en alle kosten van beheer, j -ë Voeding kleeding, ligging, bewassching, verwarming verlichting en dige hulp en alles wat verder genees middelen. Optelling der kolommen 13 en 5. c a 5 .fep 2 tot en met 5. 'van i verpleegden j zonder aftrek de opbrengst van het werk.. a> I - i S fef> S's s gemeenten of van andere GODSHUIZEN (niet zijnde ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen), behoorende tol de instellingen van weldadigheidbedoeld bij lilt, a en d van art. 2 der Armenwet. 1 c E g h o de verpleegden zelve of van andere particulieren. ging van gelden Nadeelig saldoj door aankoop van vaste, goederen of effectenI door vestiging van hypotheken of op I andere wijze, met in Verpleegden en Verpleegdagen. o 2 tC-S G 2 O DIENSTJAAR 1871. VERPLEEGDEN c5 s 02 05 bO •e o ■&S ■o i s 12 02 •’“1 ■2 H Renten van effecten en uitstaande kapitalen, huur- en pachtgelden opbrengst van houthak veldvruchten cijnsenthijnsen en alle andere inkomsten van bezittingen en toegekende regten. Aflossing van hypotheken koopprijzen van verkochte roerende en onroerende goederente gelde gemaakte effecten, inschulden en andere bezittingen met inbegrip der bij de inning ontvangen renten. De kosten sub 3 bedoeld zijn begrepen onder die van het Burgerlijk Armbestuur en niet voor splitsing vatbaar. a c3 C <D a 02 cö o g a CS Q G cS o G Terug ontvangen verplegingskosten over het dienstjaar, van: Het in kolom 5 vermelde bedrag wordt ver strekt door het Burgerlijk Armbestuur, dat geheel in de behoefte van het Bestedelingshuis voorziet. <12 <12 Aflossing van kapitalenbeleg- begrip der kosten van aankoop en der bij be taalde op de aangekochte effecten I verschenen renten, Herstellingonderhoud, belastingen en verdere lasten van Herstelling, roerende en onroerende onderhoud, belas- bezittingen, met uit- tingen en sluiting van de verdere lasten gebouwen in welke het' van het gesticht gesticht is gevestigd en van de daarin voorhanden meubelen. Bij het opmaken van de tabel is nog te vorderen, I wegens kosten van verpleging over het dienstjaar, van: g VERDEELING VAN HET GETAL I I flV r- G <D ■8- o <d bc O 02 s- SS O V S o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 318