i 1 i i Bijlage HH N’. 7. weldadigheid, bedoeld bij lilt, b en c van art. 2 der Armenwel. Lett. b. O nr T V A X G S T E N. Subsidiën van: Kosten BENAMING Optelling der Optelling der A A N M E R K I N G E N. waaronder elke instelling bekend staat. kolommen kolommen van Begrafenis beheer. 5 tot en met 7. 9 tot en met 13. kosten. 1. 2. 3. 5. 8. 9. 7. 10. 11. 14. 265 f 8500.— a. 38 1533.76 Vrouwen en Kinderen der 51 50.— 8444 43 27 59.79 14923.50 29 419 67 777 1263 14125.92 146335. f 418.36 f 160879.54 33401.69 f 30956.04 f 77035.37 f 141452.89 f Lett. c. 66 f 7' 730.— 730.— 15 98 81 179 f f 339.07 f 730.— 730.— f 156 16 9 184 14 40 14 2 52 366 61 601 2297.98 4089.50 720.25 896.88 1368.- 92.60 219.36 39.02 67.25 232.80 14.75 40.15 1.50 6579.27 6744.— 5873.24 Erfstellingen legaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. 12003.24 33411.83 1286.49 1867.92 5828.60 andere instellingen van weldadigheid. f 35935.63 16359,20 6961.76 12003.24 41856.26 2229.28 20278.92 5828.60 41 40 29. 576*5. 2 5621. 6 4505.14 883.e 3487.50 g ƒ59.79 I 17484.1 44901.19 12. 13. 2 d a .2 19 14 37 j - 16 i 12 7857.94s 19782.60 49047.49s 2821.36- 939.15 992.79- 4452— 680— 785.44- 90.50 650— 200— 1000— 4490.— 938.— 5428— 46676.87- e c iD Jo o SJO Collecten inschrijvingen en andere niet in kolom 9 be grepen giften en bijdragen. 265 \f 170 I 56 25977.98 5633.23 4667.14- 2348.52 650.— 700.— 6700.— Uit de algemeene diaconale kas. b. Idem. c. Van de diaconie Particulieren 45052.38 16527.35 11273.20- 13612—-a 12973.53-fe GETAL VERPLEEGDEN, VERDEELD IN S s T5 a Z 4. f 21486.16 4885.® 3648$ 2258.® 5O0-B- 570C.1- 3847686 GODSHUIZEN, (niet zijnde ziekenhuizen of geneeskundige gestichten voor krankzinnigen), behoorende lol de instellingen van f 13823.62- 3385.66- 5428.— c II I T|« ATEN. Onderst.nd van allerlei aard 6. T Burger Weeshuis St. Nicolaas Gasthuis Oude Mannenhuis H. Geesthofje Hooftshofje Hofje van Van Dam Louisa-Stichting. Ned. Herv. Diaconie Weeshuis. Idem Oude Mannen- en Vrouwenhuis Evang. Luthersch Weeshuis. Gesticht voor Oude Mannen Waalsche Gemeente. Roomsch Cath. Par. Weeshuis Oude Mannen-Vrouwen- en Weezenhuis der Nederl. Herv. Gemeente te Scheveningen Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis Idem Weeshuis 66 19 14 37 16 12 15 42211.26- 15548.15 10278.il d. Hieronder is begrepen voor de school ƒ2987.14. e. Inkomst van bestedelingen. Subsidie van tolgelden. g. Van het Nederlandsch Israëlitisch Armbestuur. r> K O a o 5 o Z5 a o 5Q -g 2 ito .5 Voeding, keeïng, ligging, lewis- sching, verarming, verlichting gen?es- en heelkundge Julp, geneesmi.dé|en en alles wa verder tot verzcgyg en onderhoii strekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 319