25 .1 2,242.73 530.10 1,761.61 2,467.73 2,763.90 1,132.53 1,946.76 953.— i 597.98 J 1,070.93 2,913.76 Aan den Loosduinschen weg Scheveningschen weg de Wassenaarsche straat en den wegl naar het Badhms den Bad weg en de Koninginnegracht; Bezuidenhoutschen weg. de Badhuisstraatdie nog onder! de wegen wordt gerekend Totalen 357.25 .T 7,230.2511.508.03 De weg in het Scheveningsche Bosch en het hooge voetpad langs den Scheveningschen weg werden over eene gezamenlijke oppervlakte van 2,838 vierk. meter gemacada miseerd, en voor het onderhoud der wegen in het alge meen werden verder aangewend 336.7 kubieke meters grind en 10,973 hectoliters schelpen. verklarendat de aannemer zich daarbij goed van zijn taak heeft gekweten. Een weg voor voetgangers werd aangelegd van den Scheveningschen weg bij het tolhek naar het Alexanders- veldovereenkomstig het voor dat punt vastgestelde plan welke weg eene lengte heeft van 240 meters, en de weg langs de waterpartij in het Scheveningsche bosch werd vervolgd en verbonden met den aldaar bestaanden grind weg. De lengte van dezen nieuwen weg is 475 meters. De aan de wegen gedane vernieuwingen waren weder niet onbelangrijk en bovendien hadden daaraan beduidende verstratingen plaatshetgeen blijken kan uit den volgen den staat t n n n n y> Aantal vierkante meters. Vernieuwing.V erstrating.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 31