i 1 r* I1 ns 1 |i IJ •o i- s-s rt J.I I i 1 I lï IH i rfWl I I I I Hi tal lil. I 1 si-Hi is’ssli ïiqti 1! p- Ihll Ï11 |»IH Hs H g-i 60 bD H 2J If si 'll S P A a|a n k e n. ASSEN. S P A A INSTELLING i i i i i i s 3 s SS I •S I s’ g? Ls-s s 1 j f “h pi s M=| ■si •si s •g al s 3>> S 1 w Fs ïs 8 -3=2 g> n s it- H sH g toi --a c o .S Jg S-3 Is s r M°. 3. lliddelen waardoor in de uitgaven is voorzien. UITGAVEN. BENAMING WAARONDER "to DE a Totaai TOTAAL. INSTELLING BEKEND STAAT. 2265 3 pCt. N°. 4. Middelen waardoor iBv<’u is voorzien. UITGAVEN. P BENAMING WAARONDER Aanmerkingen DE TOTAAL. TOTAAL. BEKEND STAAT. 4> pCt. V oorzorg-M aatscb app ij i J e Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. V ti. 1 9 8 6D 60 a K g S> s o o B 5 i s Sa a Bureaukosten ió. Huur van het bovenhuis. □-« pp. 3 S •5 Is -3 S’ .-2 ^■S - o 2 ÜJ si* 221.50 f 12966® 5671.68 f ƒ1597.55'/ 54158.73 73682.85'/ a. I =-S8gg »S§.°E 60 cö -5 J^9 Cm tn oj t3 •sl N 3 g 09 »M cc C o H5 60 60 a a 09 S3 tL> 60 - agf g c». a> o n Kolom 2. De interest over 1871 toegepast met 4/10 pCt. ’s maands. Kolom 4 De lokalen zijn vry. Om vorige dienstver- menging te dóén eindigen is bepaald dat de leveranciers I ll I 'hunne rekeningen tot het einde van het dienstjaar,zül- 592 ƒ318.25 ƒ16503.81 ƒ16822 06 253.57j16193.62 I 85 ƒ17381.06 ƒ17381.06 ƒ16822.06 f 559.00 H rekening brengen van de drukkersrekeningen over 1871 en 1872zoo ook van de kosten der vergaderingen. Kolom 12. Provenu der beleeningrekening. Kolom 16. Saldo van vorige rekening. Koiom 17. Onafgehaalde gelden over 1871 eene kleine bate voor de kas. SS «c a 8-g =-g^ -g i e a’s ’g 5 4) s t 389.16 ƒ127235.04J/203295.88J 182770.36'/155138.97J ƒ27631.381 §g i -SE •S d H3 O) -w 60 «3 •s I’S o o g g N CS 3 Vergelijking tusschen het credit en het debet der bank bij het opnemen der laatste rekening. Vergelijking tusschen het credit en het debet der klassen bij het opnemen der laatste rekening. •3 a 09 8 to< 60 03

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 325