en 11 6—8 uur. 811 Zondag, 22 September. Opening der Tentoonstelling ten 12 ure. Matiné van de Stafmuziek van het Regiment Grenadiers Jagers, in de Societeits-tent in het Bosch, ten 2 ure. Des avonds ten 7-1 uur 'voorstelling in den Koninklijken Hollandschen Schouwburg. Dingsdag, 24 September. Opening der Tentoonstelling ten 10 ure. Matinéete geven door het muziekkorps van het 1ste Regiment Hussaren, kapelmeester de Heer Koehleb, op het terrein der Tentoonstelling, ten 2 ure. Maandag, 23 September. Ontvangst van paarden op het terrein Beoordeeling Opening der Tentoonstelling, alsmede die van paarden ten FEESTPROGRAMMA bij gelegenheid van de viering van het 25jarig bestaan der Holland- sche Maatschappij van Landbouwvan 21 tot en niet 30 September 1872. Zaturdag21 September. Plegtige opening der Tentoonstelling van voortbrengselen en werktuigen, des voormiddags ten 11 ure, in tegenwoordigheid van daartoe genoodigde autoriteiten en comtnissiënopgeluisterd door de muziek van de dd. Schutterij van ’s Gravenhagedirecteur de Heer O. J. Becht. Toelating van leden en vreemdelingen ten 12 ure. Bijlage JJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 326