26 2°. Wandelplaatsen Nog eenige statistieke opgaven laten wij hier volgen Aan het onderhoud en de vernieuwingen der wegen en voetpaden heeft de Gemeente in het geheel in 1872 de som van 23,186.84 ten koste gelegd. Dat onderhoud en eenige daaraan verbonden werken werden aanbesteed aan den aannemer M. J. van Zanten voor f 24,396onder welke som 2550 begrepen was voor het opmaken der glooijingen van het Kanaal en aan de Delftsche Vliet. De aanneming der wegen en voet paden kostte derhalve slechts 21,846. Hoe uiteenloopend de gevoelens over beplantingen ge woonlijk ook mogen zijntoch gelooven wij dat vrij alge meen zal erkend wordendat daaraan bij de Gemeente groote zorg wordt gewijd en dat de beplantingen in en om de stadlangs de wegen en in het Schevenin gsche Bosch evenzeer van die goede zorg getuigen als de verschillende bloemperken en kweekerijen. Het onderhoud der beplantingen geschiedt bij voortduring in eigen beheeromdat men van oordeel is dat het stelsel van aanneming daarop moeijelijk zou zijn toe te passen. In den onderstaanden staat wordt een overzigt gegeven van het aantal boomen in de Gemeente en plantsoenen. 880 7 97 114 Bijgeplant 5744 880 114 7 4557 97 89 Aanwezig op 1 Januari) 1872 Geveld of gerooid Aantal boomen aanwezig op 1 Januari) 1873 4440 117 88 1 5626 118 Essen. 12 5 Linden. 903 23 Totaal. 5721 95 Ypea. Eiken. Kastanjes. Popelen. 4506 97 89 114 66 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 32