Het verslagdat wij de eer hebben hier te laten volgen bevat al de bijzonderheden, regtstreeks of zijdelings in verband staande met den handel, de nijverheid en de scheepvaart te ’sGravenhage en Scheveningenover 1872, voor zooverre zij, door mededeeling of eigen opmerking, ons zijn bekend geworden. Naar het ons voorkomt mogenalthans voor den kring waarin onze Kamer zich beweegt, de uitkomsten van het afgeloopen jaar bevredigend worden genoemd. Dankbaar mag gewezen worden op de bedrijvigheiddie zich algemeen vertoonde en de betrekkelijke welvaart, die er het onmiddellijk gevolg van was. In schier ieder vak van fabriek en ambachtsnijverheid openbaarde zich uitbreiding; en zoo de resultaten der visscherij al niet even voordeelig waren als in vorige jaren, ’t is er toch ook verre af, dat zij bepaald ongun stig moeten worden genoemd. Kenteeken van de toenemende welvaart onzer gemeente is hare voortgaande uitbreiding, die aan honderden werk en aan hunne huisgezinnen brood ver schafte. Ook verlevendigde het jaar 1872 de vooruitzigten op meer deren bloei. Twee groote belangen toch kwamen in dat tijdvak bjj vernieuwing ter sprakede aansluiting van Scheveningen aan het groot spoorwegnet, en de aanleg eener zeehaven. VERSLAG- der Kamer van Koophandel en Fabrieken nopens den staat van Handel Nijverheid en Scheepvaart in de Gemeente ’s Gravenhage over het jaar 1872. Bijlage MM. 1. Algemeens beschouwingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 332