Of de plannen daartoe tot uitvoering zullen komen dient aan den tijd te worden overgelaten. Wij bepalen ons tot het uit spreken van den welgemeenden wensch, dat reeds het jaar 1873 hieromtrent de meest bevredigende zekerheid moge geven. De belangen van Scheveningenals visschersplaats en badplaats hangen toch met de verwezenlijking dezer twee groote onder nemingen naauwer zamen, dan met het kolossale bouwplan in de nabijheid van het zeestranddoor den energieken Oudtshoobn even vaardig ontworpen als tot begin van uitvoering gebragt. Met ingenomenheid stippen wij ook dat feit aanals eene nieuwe bijdrage tot bevordering der welvaart van Scheveningen en van de Residentie. Ook in een ander opzigt leverde het afgeloopen jaar een verblijdend verschijnsel. Waar in andere landen het verlangen naar loonsverhooging zich menigmaal in te sterke bewoordingen veelal gepaard met werkstaking en rustverstoring lucht gaf, werd dit bedrijf in onze gemeente afgespeeld met de kalmte waardigheid zeiden wij bijkans waarmede eene billijke zaak verdient behandeld te worden. Menige advertentie in de dag bladen kwam ons onder het oog waarbij de werklieden hun patroon dankzegden voor de veelal uit eigen beweging toegestane loonsverhooging; en gevallen, waarin de goede verhouding tusschen patroons en werklieden werd verstoord, kwamen ons niet ter oore. Zorg voor eigen welzijn, en belangstelling in het lot van den werkman en diens toekomst openbaarden zich leven diger, gelijk hierna in hoofdstuk V meer in bijzonderheden zal worden aangetoond. Hoogst waarschijnlijk hebben de vertegenwoordigers der be ruchte «Internationale// dit niet geweten of vermoed, toen zij besloten in 1872 hier te vergaderen. Waren zij beter op de hoogte geweestzij zouden Nederland niet en allerminst de Residentie hebben gekozen voor de plaats hunner bijeenkomst. Nu hebben zij gehandeld in onwetendheid en zich zelven groote teleurstelling bereid. In stede van, gelijk zij misschien verwachtten, met open armen te worden ontvangen door de Hollandsche werklieden, die zij eens zouden beduiden wat er toch eigenlijk was van «kapitaal,// van «arbeid/, eu dergelïjke,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 333