Wat ten aanzien der wetgeving betreffende handel en nijver heid voorviel, geeft minder stof tot tevredenheid. In verband met de verwerping der inkomstenbelasting, bleven de patentbelasting en de belasting op de zeep bestaan; dat de laatste de zeepziederijen doodt werd sinds jaren. niet enkel door ons maar van verschillende kanten, aangetoond. De tarieven van in- uit en doorvoer in Nederlanduch-Indië werden bij de wet vastgesteld; en dat wij daarmede niet zoo bijzonder waren ingenomen, kan den welwillenden lezer blijken uit Hoofdstuk XI van dit verslag. Voorzeker was de in 1872 voorgevallen verwisseling van Ministerie belemmerend voor de wettelijke regeling van verschil lende onderwerpen op het gebied van handel en nijverheid. Als wij daarvan ditmaal alleen noemen de regeling omtrent het oprigten van fabrieken, trafieken, enz., dan voegen wij er den wensch bijdat de op dat stuk nog geldende verouderde bepa lingen spoedig door meer doelmatige, meer in den geest des tijds passende en meer vrijgevige voorschriften mogen worden vervangen; evenzeer als dat het ontwerp van wet, regelende het gebruik der spoorwegen eerlang tot wet moge worden ver heven. werden zij met koele onverschilligheid bejegend; en was hoogstens een spottende glimlach de belooning voor het groot aantal ket terijen die zij in hunneniet altijd even bezadigdeopenbare bijeenkomsten ten beste gaven. Wij gelooven, met allen eerbied voor eene tegenovergestelde meeningdat de voorstellingdoor die warhoofden gegeven van het geen zij willen en bedoelen en van den weg, waarlangs zij dat doel trachten te bereiken, hare nuttige zijde heeft gehad voor onze werklieden. Hadden zij vroeger misschien gunstiger denkbeelden ten opzigte eener vereeniging, die- zij alleen bij overlevering kenden en van wie zij heil verwachtten voor hunne toekomst nu hebben zij gehoord en gezien, en daardoor het bewustzijn verkregen dat de /'Internationale/' alleen ten verderve kan voeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 334