5°. Kaasmarkt. 6°. Bloemenmarkt. Deze markt kwijnt allengs meer weg. De toenemende concur rentie onder de alhier gevestigde winkeliersdie hunne prijzen zoo laag mogelijk stellen, maakt haar ook gedurig meer over tollig. schaarschtef 67 soms tot f 8 per hectoliter werd betaald. De handel in gevogelte had geen beteekenis. 7°. Markt in kramerijen, manufacturen, porcelein, oud ijzer en aardewerk. 1872 Op de wekelijksehe marktenalsmede op de jaarmarkten van Augustus en October, werden 221,925 kilogrammen kaas aan- gebragt. Zij werd verhandeld: de zoetemelksche tegen 75 a 80 ets., de komijne tegen 26 a 28 ets. per kilogram. De handel was niet zeer levendig. Deze markt blijft ongeveer op dezelfde hoogte. Ook nu wer den gewone bloemen gretig gekocht. f 68 - 50 - 54 - 66 geheerscht hebbende longziekte onder het 1ste kwartaal 2de 3de 4de De ook in rundvee en de aanhoudende natte weersgesteldheidwelke reeds De aanvoer van boter ter markt bedroeg 2762 vaten van 20 en 1390 vaten van 10 kilogramaan de waag werden gewogen 3161/, en 1493/16 vaten, benevens 88 potten van 30 tot 40 kilogram. De prijs bedroeg per 40 kilogram in het: f 70 - 55 - 68 - 70 tf 2de kwaliteit. 1ste kwaliteit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 336