b. Buitenlandse he handel. I Borduurselen Degens Galon Goud en zilverwerk Kantoorboeken Kleedingsstukken Lederwerk Meubelen enz Militaire ornamenten Rijtuigen Speelgoed Spiegels, schilderijen en gravures. Tarwebloem Veldrandsels Ijzerwerk Zadelmakerswerk 5 2 5 2 2 2 5 27 29 6 1 5 20 31 21 8 in de eerste helft van September intrad, hebben een nadeeligen invloed uitgeoefend op den aanvoer van boter. De geringere aanvoer werkte uit den aard der zaak schadelijk terug op den ijk van het botervaatwerk en op het gebruik der waag. De varkensziekte was mede oorzaak dat van de waag niet zoo ruim gebruik werd gemaakt, als vroeger. De handel in bloem en die in houtwaren was levendig. Door het Gemeentebestuur werden in 1872 afgegeven 171 certificaten van oorsprong, tegen 103 in 1871, voor de volgende goederen, bestemd ter verzending naar Nederlandse h Indië: De in 1872 alhier in- en uitgevoerde accijnspligtige en accijns vrije goederen zijn, voor zoover de aangifte aan het alhier gevestigd kantoor geschiedde, vermeld in het hiernavolgend overzigt. De ambtenaar aan het kantoor der in- en uitgaande regten alhier, aan wiens welwillendheid wij deze opgave ver schuldigd zijn, wijst er op dat tengevolge van de invoering der wet van 1870, regelende de belasting op den wijn, binnen deze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 337