L in 1871. in 1872. in 1871. ƒ38 en 4 -12 en - 3 -27en-12 t /38en/10 - 21 en - 8 -28 en-14 344,000 - 750,000 - 18,000 4,500 360.000 - 677,000 - 18,000 4,200 van de voile steurharing per duizend tal u v ijle h pekelharing per ton met de schrobnetvisscherij voor haringvisscherij aan zeesterren v. d. landbouw garnalen De aanzienlijke voorraad pekelharing en bokking, van het voorgaand jaar overgebleven, moest in 1872 tot eiken prijs worden opgeruimdten nadeele van den handel. Nieuwe debou ches werden niet ontdekt zoodat België nog steeds de hoofd markt onzer visscherij-productie blijft. Ten behoeve van de visscherij werden 2,824,975 kilogram ruw zout te Bcheveningen aangevoerd. De nieuwe regeling, in Mei 1872 door de administratie der in- en uitgaande regten in werking gebragt op het verbruik van zout tot bereiding van den visch, strekt tot groot gerief van den handel. De beugvisscherjj werd twee malen beproefd, doch te ver geefs; deze eertijds zoo bloeijende tak onzer visscherij schijnt voor Scheveningen verloren te zijn gegaan. De algemeene uitkomst der visscherij was in 1872 minder gunstig, hoofdzakelijk tengevolge van het tijdverlies, door de veelvuldige stormen en de daardoor tevens veroorzaakte zware beschadiging van het vischwant. De gezamenlijke handelswaarde der uitgevoerde vischartikelen wordt op twee millioen gulden begroot. De hoogste en laagste prijs was: i in 1872.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 345